دروازه بان ها

دیوید میلییتا
01 دیوید میلییتا دروازه بان
راسموس لمپرو
08 راسموس لمپرو دروازه بان
اورس لوپرتو
09 اورس لوپرتو دروازه بان
فرانک جانگ
17 فرانک جانگ دروازه بان

مدافعان

هافبک ها

خوزه وردی
05 خوزه وردی هافبک
ونوس فردون
11 ونوس فردون هافبک
فابین پریرا
14 فابین پریرا هافبک
لوسین بریرا
14 لوسین بریرا هافبک

مهاجم ها

جورز لپرتو
09 جورز لپرتو مهاجم
نلسون فرانک
15 نلسون فرانک مهاجم
الکس گریپ
19 الکس گریپ مهاجم